TURBULENSEN I SAMETINGET ESKALERAR MED DEN POLITISKA LEDNINGENS KRAV OM KANSLICHEFENS AVGÅNG!

Konflikten mellan Sametingets politiska ledning och Sametingets kanslichef tar nu ytterligare ett steg mot ett förlamat Sameting. När den förra styrelsen anställde en ny kanslichef lades stor vikt vid att anställa en person som förutom de grundläggande kraven om relevant akademisk utbildning, chefserfarenhet och goda ledaregenskaper även innehade en stor personlig integritet. Det sistnämnda en merit för att en kanslichef ska vara objektiv och saklig i sitt ledarskap.Det i sin tur är en viktig förutsättning för att hålla ihop ett Sameting med det personal -och förvaltningsansvar det innebär. Sametinget är bla central förvaltningsmyndighet för rennäringen och har ett ansvar över utvecklingen av språket och kulturen. Sametingets kansli är motorn i Sametingets verksamhet som svarar mot den samiska allmänheten, regeringen, departement, myndigheter och mot övriga samhällsinstitutioner i olika frågor men har även till uppgift att bereda ärenden till politikens sakområden.

Den förra styrelsen som bestod av partierna Samerna, Samelandspartiet, Skogssamerna och Guovssonàsti var måna om ett fungerande kansli, bra arbetsmiljö för personalen och gjorde stora satsningar på att förstärka kansliets verksamhet. 

Vid maktskiftet 2021 berömde den tillträdande styrelseordföranden Håkan Jonsson, (Jakt och fiskesamerna) den förra styrelsen för att de gjort ett bra jobb men att det nu under hans ledning skulle bli ännu bättre. Mot bakgrund av vad som nu sker med en uppslitande konflikt mot kanslichefen och krav om avsked men som även spiller över mot hela kansliets ledning och personal blir det dock svårt att se hur det ska gå till. Hela den stabilitet som förra styrelsen mödosamt byggt upp håller nu på att raseras. Ansvariga för detta är nuvarande politiska ledning med partierna Jakt och fiskesamerna (JoF), Landspartiet svenska samer (LPSS) och Skogssamerna, (Vuovdega ).

Skogssamerna var för övrigt ett av de partier som anställde den nya kanslichefen genom den dåvarande styrelseledamoten och partiets fd partiledare, Jan Rannerud. Strax innan valet 2021 bytte partiet partiledare och tillsatte Stefan Mikaelsson. Utifrån det anställningsansvar som partiet har -hade man förväntat sig att partiet stått upp för den kanslichef som man medverkat till att anställa. Men skogssamerna duckar och följer slaviskt den hand som ger dem brödfödan utan att bry sig om konsekvenserna av JoF:s och LPPS mer eller mindre maniska oförstånd. I det konceptet ingår total avsaknad av demokratisk dialog, diplomati, förutsebarhet, respektlöshet, åsidosättande av formell arbetsgång.I övrigt vilar det något ryskt över deras handlande. Hur man företräder sitt parti och partiets väljare får nu stå åt sidan. 

Enligt vad de uppgett själva så kan en enda person på Skogssamernas/Vuovdegas årsmöten skramla ihop hur många fullmakter som helst för att driva igenom sin egen agenda. Det liknar mera ett förhållande om vänskapskorruption eller en familjeförening än ett demokratiskt inflytande för ett Sametingsparti. I jämförelse kan sägas att inom partiet Samerna regleras röstningsförfarandet av att ett ombud endast har rätt att uppbära en fullmakt. Det för att säkerställa ett verkligt demokratiskt inflytande med närvaroplikt på partiets årsmöten.

Till och med i rennäringslagen (RNL §59. 4) så regleras röstningsförfarandet genom att en person eller genom ett ombud inte kan rösta för mer än en femtedel av de företrädda rösterna på årsstämmorna. Men det tycks inte bekymra partiledningen i Vuovdega som uppger att de är ett demokratiskt styrt parti. Och det är just partiledningen vilka sitter i en ekonomisk beroendeställning i nuvarande politiska ledning som gör allt för att klamra sig fast vid JoF:s och LPSS:s totalitära stil. Men det sker på bekostnad av partiets goda renomé och trovärdighet. Vad partiet gick till val på (bevarandet av den skogssamiska renskötseln och kulturen) tycks nu vara glömt. De vet mycket väl att utan ett fungerande kansli som levererar goda underlag för beslut så slår det hårt på bla rennäringsfrågorna, styrelsearbetet, övriga nämnders verksamhet -och därmed undermineras Sametingets trovärdighet och legitima ställning, såväl internt som i det omgivande samhället. 

Sametingets politiska ledning behöver bytas ut för att återskapa stabilitet,trovärdighet och ett fungerande Sameting. Det ankommer på Vuovdega att inse att de medverkar till en galen utveckling och som inte för något gott med sig för partiet som helhet -och dessutom motverkar Sametingets förmåga att utvecklas. Bara partiet själva kan ta det steget och med den utveckling som nu blivit under JoF:s auktoritära ledning borde det inte vara något att fundera på. Risken är annars att vi får uppleva en väljarflykt från Vuovdega till partiet Samerna eller för den delen även till andra partier, såsom skedde under mandatperioden2009 – 2013. Vilket vi i och för sig välkomnar. Men vi vill gärna också se ett stabilt Vuovdega till att vara ett ärligt och trovärdigt samarbetsparti -och som inte svajar i sina grundläggande värderingar vilket nu sker.

Som sagt, vilket eftermäle man väljer att lämna efter sig och vilken framtid man vill möta är nu upp till partiet självt att avgöra!

Partiet Samerna