Kategoriarkiv: Miljö

MILJÖ- OCH KLIMATANPASSNING

Sapmi och renskötseln påverkas i mycket stor grad av klimatförändringen och behöver en strategi för att möta och begränsa dess verkningar. Detta kan delas i två områden.

 1. Det behöver göras åtgärder för att anpassa till förändringen som skett och kommer att ske med klimatet utanför vår möjlighet till påverkan globalt.

 2. Vi i Sapmi och i renskötseln behöver följa utvecklingen och anpassa oss till att minska förorening i vår egen miljö och på det sättet minska utsläppen globalt.Område 1.

 • Renen drabbas tydligast av försvårande vinterbete. Det gäller att värna om betesro i största utsträckning. Naturbete kan inget konstfoder ersätta. Även faunan och övrigt djurliv påverkas.

 • Skogsavverkning får inte ske i stora sammanhängande ytor och hänglavskogar måste få utökat skydd mot skövling.

 • Framtida uttag av skog ska ske med betesvänliga metoder i samråd med samebyarna. Markberedning som påverkar bete ska inte tillåtas.

 • Generellt förbud mot snöskoterkörning för allmänheten utanför leder. Dispens för nyttotrafik och för de som har motiverade behov av att färdas utanför en led ska dock kunna ges, ex samiska intressen eller andra som omfattas av särskilda upplåtelser.

 • Staten måste ta ansvar för de negativa ingrepp de gjort i naturen och ersätta de skador och extra åtgärder som samebyarna nödgas vidta.

 • Staten bör medverka och bekosta sändare till minst 20% av renarna i Sverige. På det sättet hinner samebyarna och enskilda göra snabba ingripande vid splittring av renarna på grund av störningar.

 • Med stora renförluster på grund av klimatförändring måste rovdjursangrepp på ren minskas och absolut hållas under nivån för överenskommelse.

Område 2.

 • Utveckling av drönare och IT-teknik gör oss mindre beroende av motordrivna fordon i direkt renskötselarbete. Stöd för inköp och utveckling av tekniken behöver främjas.

 • Medel ur viltvårdsfonden ska utbetalas till samebyarna för att kunna sköta jakt, fiske och viltvård som samebyarna äger och förvaltar enligt prejudikat i HD-dom.

 • Bygga upp från grunden egen förvaltning av naturresurserna i varje sameby. Utbildning och forskning med gammal som ung.

 • Underlätta flyttningar genom förbättringar av flyttleder och övernattningsställen.

 • Underhålla gångstigar med slyröjning och broar för att underlätta vandrande istället för användning av motorfordon.

 • Ökat underhåll av befintliga kommunikationsleder för motordrivna fordon inom renskötseln för att underlätta övergång till alternativa miljövänliga färdsätt.