Årskrönika 2022

Strax lämnar vi det år som gått och kan göra en tillbakablick på det år som började på det mest dramatiska sätt. Här kommer ett axplock av stort som smått!

Rysslands anfallskrig som de kallade en särskild militär operation!

Året hade knappt börjat förrän Ryssland plötsligt startade ett anfallskrig mot sitt grannland Ukraina och de fasansfulla bilderna från krigets brutalitet kablades ut över världen. En värld som stod i chock över det inhumana som skedde mitt i Europa. Medierapporteringen har i spaltmeter gett ett ansikte på det ohyggliga krigsbrott mot civila som Rysslands gör sig skyldig till. Trots att Ryssland styrs av ett parlamentariskt envälde har ändå landet betecknats som en högt civiliserad och pålitlig stat. Nu kan knappast någon förena den tanken med ett civiliserat handlande. Ett mörker faller över Europa och skapar en stor säkerhetspolitisk osäkerhet. Sametingets partier gjorde tillsammans ett enat uttalande till stöd för det Ukrainska folket.

Som en följd av anfallskriget ansökte Sverige och Finland om medlemskap i Natos försvarsallians. Vem kunde tro det för bara ett år sedan? Sverige som hållit så hårt på sin neutralitetspolitik blev nu intvingade i ett hörn och av säkerhetspolitiska skäl sågs ingen annan relevant utväg. Frågan bär såklart många dimensioner och kan diskuteras fram och tillbaka, för och emot men det ytterst vägande skälet som fällde avgörandet var rikets säkerhet.

Pandemin.

I takt med ökad vaccineringen mot covid 19 öppnade sig samhället sakta men säkert. Restriktionerna togs bort och pandemin betecknades inte längre som en samhällsfarlig smitta. En återgång till normala gängor välkomnades men nu med nya erfarenheter av hur sårbart samhället är i en alltmer globaliserad värld. Så här i efterhand kan man konstatera att samhället på olika plan fick ställas om rejält och för samisk del blev det inget undantag.      

Konsultationsordningen i lag

Sveriges riksdag beslutade den första mars satt införa lagen om konsultation i frågor som rör det samiska folket. Inledningsvis är kommuner och regioner undantagna från konsultationsplikten men ska omfattas av lagen från och med 2025. Lagen ska ses som en ökad möjlighet för samebyar, föreningar, organisationer att begära konsultation med förvaltande myndigheter i frågor av särskild betydelse. Eller att i ett tidigt skede bli informerade om olika processer som berör oss samer. Det har varit mycket kritik mot att lagen inte kommer att innebära någon större förändring. Det återstår nu att framgent pröva värdet av vad lagen medför innan några säkra slutsatser kan dras.     

Utredningen ny renskötsellag (Renmarkskommittén).

Den fråga som nationellt och i allra högsta grad rör oss samer är utredningen om en ny renskötsellag.

Det har fått blodet att svalla på jägarorganisationer med flera antisamiska krafter som på blodigt allvar anser att rätten till jakt och fiske i fjällen är en allemansrätt för alla medborgare i Sverige. Från ett samiskt perspektiv är ett sådant krav lika orimligt som om andra rättighetsinnehavare skulle få sina rättigheter ställda under ett allemansrättsligt bruk. Däremot vore det bra om det har kunnat inrättas ett lokalt förvaltningssystem för småviltjakt och fiske som i första hand tillgodosåg de samer som bor och verkar i Sápmi och som har ett mer eller mindre stort behov av att utöva sin kulturella livsstil i samverkan med samebyarna. Det skulle sannolikt läka många sår och lägga grunden till Samverkan inom många områden.

Det är först med Girjasdomen som politiker och företrädare för svenska intressegrupper så smått har kommit på att nu måste vi sätta oss ner och diskutera problemet. Tänk att det krävdes en dom för att få ett uppvaknande och komma på något så självklart som att dialog främjar före de hatretoriska kraven som legat som en död hand på all vettig kommunikation. Utredningen är tänkt att pågå fram till 2025. Ett första delbetänkande förväntats komma under 2023.  

Sanningskommissionen

Den inrättade sanningskommissionen har börjat att hitta sina former. Uppgiften blir att se över de konsekvenser som statens lagstiftning fått för det samiska folket men även att bedöma vilka konsekvenser som kan bli av en ny lagstiftning. Något mera konkret än att inledningsvis höra samer genom möten har inte framkommit. Det får förstås mot bakgrund av att just möten med berörda människor och berättelser är en central uppgift som kommissionen framgent kommer att arbeta utifrån.

Kyrkans ursäkt till det samiska folket.

Så har vi kyrkans officiella ursäkt till det samiska folket. Det finns olika uppfattningar om vad det kan leda till. Det är i vart fall en viktig formell markör och speglar en insikt av kyrkan stått för en del oförrätter mot det samiska folket. Det i sig är viktigt att både kyrkan och samerna kan gå vidare i en försoning av gamla oförrätter och tillsammans jobba för en gemensam sak.

Riksdagsvalet.

Riksdagsvalet som avgjordes i september blev en rysare och till slut fick vi se en ny regering bildas av partierna M, KD och L med stöd av SD. Det mest iögonfallande är att Liberalerna binder sig vid ett stöd för regeringsmakten från SD. Gränser förflyttas och de politiska ideologiska skiljelinjerna suddas ut. Med de hindren undanröjda kan partierna sedan gå vidare och strunta i de bärande vallöftena som partierna lovade. Vallöftet som regeringspartierna så stort gick ut med om sänkt drivmedelspris blev det inget av utan ligger fortsatt på marknadens konjekturbord.

När det gäller EUs utjämningssystem på elmarknaden så prioriterar regeringen återigen de som har mest pengar.  Genom ett föreslaget elstöd som bara inledningsvis ska kompensera hushållen i södra Sverige har regeringen som vanligt glömt bort Norrland.  Redan här görs skillnad på folk och folk beroende på i vilken del av landet vi lever i. 

Sametingets styrelse förlorade striden mot kanslichefen!

Så kom äntligen beskedet från Statens ansvarsnämnd som friade Sametingets kanslichef mot kravet om avsked som Sametingets styrelses ville. En kalldusch för styrelsen och ett välkommet besked för rättvisan och kanslichefen. Så som skrivits tidigare här på sidan och som rör den förlamande konflikten mellan Sametingets styrelse och kanslichefen men även kansliet i stort så har partiet varit väldigt emot hur styrelsen har lagt grunden till konflikten. Beslutet från nämnden kunde inte bli annat än friande. Men det blir ändå svårt att se hur skadan ska kunna repareras och hur förtroendet ska kunna återskapas med sittande styrelse vid rodret. Många knivhugg har delats ut under resan. Det är sår som knappast läker som om inget hänt.   

Våra kära och oerhört duktiga Kulturarbetare!

Som tidigare ansvarig för Sametingets kulturfrågor får man ju inte glömma våra suveräna kulturarbetare som rönt stora framgångar under året inom film och litteratur för att nämna några. Det är med stolthet och värme att se den energi och enastående framåtanda som lyfter vårt kära Sápmi upp på den nationella såväl som på den internationella scenen. Ett stort till tack till er!  

Andra positiva ljusglimtar?

Med den utveckling som sker i Europa med Rysslands brutala anfallskrig mot ett fredligt och demokratiskt grannland, den nya regeringens inslagna väg av att flytta gränser och hur det till syvende och sist kommer att påverka den samiska livssituationen samt Sametingets politiska lednings negativa förehavanden är det svårt att se några positiva ljusglimtar.

Men hoppet om att förnuftet till slut ska segra får inte överges och vi får hoppas att 2023 blir ett bättre år och att freden visar sitt ansikte.

Ett gott Nytt År tillönskas alla med hopp om fred, hälsa och omsorg om varandra!

Anders Kråik, ordf

SAMETINGETS POLITISKA LEDNING KÖR MOT RÖTT LJUS!

Sametingets politisk ledning som består av partiet Jakt och fiskesamerna (JoF), vilka är i särklass det största partiet inom nuvarande politiska ledning och som backas upp av småpartierna LPSS (Landspartiet svenska samer) och Skogssamerna (Vuovdega ) är utan undantag ansvariga över hur förvaltningen på Sametinget steg för steg krackelerar.
Konflikten mot kanslichefen från styrelsen går djupare in i organisationen än vad man först befarade

Kanslichefen har tidigare satts ur spel av Sametingets politiska ledning och är nu sjukskriven.
Men nu har både den tillförordnade kanslichefen och Sametingets ekonomichef sagt upp sig. Det är ytterligare två tunga nyckelpositioner i kansliledningen som nu lämnar Sametinget.
Sametinget är inte längre en trygg och attraktiv arbetsplats som ger nämnvärd status under rådande förhållanden. Massuppsägningar och de massiva sjuktalen skvallrar om en arbetsplats som mer eller mindre är i upplösning.

Att det skulle finnas ett samband på det sätt styrelsen agerat och till att det nu blivit omfattande arbetsmiljöproblem med uppsägningar och massjukskrivningar är förstås en logisk reaktion på det sätt styrelsen agerat.
Lekmannarollen har nu tagit över och står över kansliets profession.
Känns det igen från andra totalitära styrskick?
Fortsätter den negativa trenden så går det inte att utesluta att det kan bli fråga om ett regeringsingripande för att rädda förvaltningens förmåga att sköta sina myndighetsuppgifter.

Obegripligt agerande av partiet Skogsamerna (Vuovdega).

Kanslichefen har skogssamiskt påbrå och kan dessutom både tala och förstå samiska, är välutbildad och har stor erfarenhet av organisatoriskt ledarskap samt har arbetat med utredningar mot departementen. En ypperlig företrädare kan tyckas, vilket Sametinget borde ha ett stort behov av.
Men ironiskt nog värdesätter Sametingets styrelse inklusive partiet Skogsamerna inte den typen av kompetens och bakgrund. Man är nöjd med utvecklingen. Man tycker att åtminstone Skogssamerna borde känna lite stolthet över att Sametinget har lyckats anställa en sådan kompetent person för den högsta administrativa ledningen.
Men icke. I stället viker man ner sig och följer slaviskt styrelseordförande Håkan Jonssons ( JoF:s ) personliga vendetta. Att också styrelseledamoten för Landspartiet svenska samer har lagt sig platt är kanske mindre konstigt. Trots ett gediget och snyggt partiprogram med många bra frågor saknar de perspektiv på helheten. Än mindre har de erfarenhet av styrelsearbete och myndighetsstyrning på den här nivån.
Då är det bekvämare att följa med strömmen även om ledamoten innerst inne inser att detta är fel. Med lite mer erfarenhet och skinn på näsan hade sannolikt klackarna satts ner och inte tillåtit sig manipuleras av ett gubbvälde med anlitad kvinnlig målvakt.

Den politiska konflikten handlar nu om de som vill rasera Sametinget och urholka det demokratiska inflytande – Och vi som vill utveckla Sametingets demokratiska arbete och kansliets verksamhet!

Vi ska komma ihåg att partiet Jakt och fiskesamerna under samma partiledare sedan 1993 och som nu är styrelsens ordförande varit helt emot att inrätta Sametingets nämnder, rennäring, näring och språknämnden. Det säger en del om synen på demokrati.

Syftet med inrättande av nämnderna var att utöka det demokratiska inflytandet för Sametingets ledamöter och partimedarbetare samt att effektivisera det politiska arbetet.
Den gången räddades inrättandet av nämnderna av Skogsamerna som tillsammans med Guovsonásti, Samelandspartiet och partiet Samerna vann med endast en enda röst. Men det var under en annan partiledning som måhända innehade ett större perspektiv på behovet av att utveckla demokratin samt sträva efter att utöka Sametingets uppgifter.

Andra frågor som det också har varit ett hårt motstånd mot från JoF är FN:s ILo – konvention 169 och Nordisk Samekonvention. Där har man nu i alla fall utifrån läpparnas bekännelse sagt sig acceptera ett fortsatt arbete, men man vet inte riktigt när det verkligen gäller.
Partiet har aldrig tagit något riktigt eget initiativ att utveckla Sametinget utan antingen har man röstat för eller emot lagda förslag. Mest emot.
När det gäller utveckling. Kanske ska man vara glad att partiet saknat initiativkraft när man nu ser den kalabalik som blir när de har makt och tar egna initiativ.

Styrelsen saknar politiska ambitioner!

Styrelsens höjda arvoden och tillsättande av en politisk sakkunnig och anhopningen av allehanda arvoderade uppdrag till ledamöterna i småpartierna är i skenet av det som pågår bara ett sätt från Jakt och fiskesamerna att köpa makt utan politiskt innehåll. Ett så röstmässigt stort parti borde annars ha eget folk till att besätta positioner.
Att säkerställa den tillfälliga personliga makten sker nu på bekostnad av det egna partifolkets möjligheter av att utvecklas politiskt.

Att det saknas politiska ambitioner går också att utläsa av de plenumshandlingar som nu skickats ut till Sametingets ledamöter inför det förestående plenumet 25 – 27 oktober i Skellefteå.
Ett plenum kostar trots allt över en miljon att hålla och då förväntar man sig att det finns viktiga ärenden att besluta om.
De politiska frågorna lyser med sin frånvaro. Nog för att det var illa med enbart ett beslutsärende i det förra plenumet i Luleå men vägen utför är nu än mer belysande av att styrelsen saknar förmåga eller rent av intresse att föra de samiska frågorna framåt som Sametinget enligt lag har ansvaret för. Det finns inga initiativ för de frågor partierna i styrelsen så storslaget gick till val på.

När man läser styrelseledamöternas rapporter, det vill säga de ledamöter som orkat skriva en rapport för det är ju inte alla trots höga månadsarvoden som gör det så får man snarare uppfattningen att styrelsens ledamöter inklusive styrelsens politiska sakkunnige tagit långtidssemester utomlands.

Men det finns ett undantag och det gäller det uppseendeväckande mönstret av att styrelsen fortsätter skylla på kansliet för frågor som inte blivit verkställda. Nu i styrelserapporten. Där är man synnerligen aktiv utan att se sitt eget ansvar.
För att vara övertydlig så är det styrelsens ansvar enligt lag att ansvara över Sametingets verksamhet. (Sametingslagen 2 kap. 4§). Och självfallet kan styrelsen inte i sina offentliga rapporter skylla på kansliet utan att se sitt eget tillkortakommande.

Att det återkommande ändå sker vittnar snarare om att styrelsens ledamöter behöver sättas på skolbänken och lära sig de elementära grunderna i hur en förvaltning ska skötas med beaktande av lagar, regler och vad styrelsens roll är.
En genväg till denna kunskap vore att styrelsen lyssnade på kansliets profession istället, om den nu alls finns kvar så länge till. Men till det krävs det en viss insikt så det lär vara ett oöverstigligt hinder att förvänta sig att så sker.
Under denna politiska ledning får man kallt räkna med att personliga vendettor får företräde framför regelverk, objektivitet och sakliga grunder i de beslutande politiska organen.
Tyvärr ser denna mandatperiod ut att bli den mörkaste i Sametingets historia.

Partiet Samerna

https://www.svt.se/nyheter/sapmi/oenighet-i-sametingets-styrelse-i-fragan-kring-kanslichefen
https://www.svt.se/nyheter/sapmi/efter-konflikterna-pa-sametinget-stort-antal-sjukskrivna

TURBULENSEN I SAMETINGET ESKALERAR MED DEN POLITISKA LEDNINGENS KRAV OM KANSLICHEFENS AVGÅNG!

Konflikten mellan Sametingets politiska ledning och Sametingets kanslichef tar nu ytterligare ett steg mot ett förlamat Sameting. När den förra styrelsen anställde en ny kanslichef lades stor vikt vid att anställa en person som förutom de grundläggande kraven om relevant akademisk utbildning, chefserfarenhet och goda ledaregenskaper även innehade en stor personlig integritet. Det sistnämnda en merit för att en kanslichef ska vara objektiv och saklig i sitt ledarskap.Det i sin tur är en viktig förutsättning för att hålla ihop ett Sameting med det personal -och förvaltningsansvar det innebär. Sametinget är bla central förvaltningsmyndighet för rennäringen och har ett ansvar över utvecklingen av språket och kulturen. Sametingets kansli är motorn i Sametingets verksamhet som svarar mot den samiska allmänheten, regeringen, departement, myndigheter och mot övriga samhällsinstitutioner i olika frågor men har även till uppgift att bereda ärenden till politikens sakområden.

Den förra styrelsen som bestod av partierna Samerna, Samelandspartiet, Skogssamerna och Guovssonàsti var måna om ett fungerande kansli, bra arbetsmiljö för personalen och gjorde stora satsningar på att förstärka kansliets verksamhet. 

Vid maktskiftet 2021 berömde den tillträdande styrelseordföranden Håkan Jonsson, (Jakt och fiskesamerna) den förra styrelsen för att de gjort ett bra jobb men att det nu under hans ledning skulle bli ännu bättre. Mot bakgrund av vad som nu sker med en uppslitande konflikt mot kanslichefen och krav om avsked men som även spiller över mot hela kansliets ledning och personal blir det dock svårt att se hur det ska gå till. Hela den stabilitet som förra styrelsen mödosamt byggt upp håller nu på att raseras. Ansvariga för detta är nuvarande politiska ledning med partierna Jakt och fiskesamerna (JoF), Landspartiet svenska samer (LPSS) och Skogssamerna, (Vuovdega ).

Skogssamerna var för övrigt ett av de partier som anställde den nya kanslichefen genom den dåvarande styrelseledamoten och partiets fd partiledare, Jan Rannerud. Strax innan valet 2021 bytte partiet partiledare och tillsatte Stefan Mikaelsson. Utifrån det anställningsansvar som partiet har -hade man förväntat sig att partiet stått upp för den kanslichef som man medverkat till att anställa. Men skogssamerna duckar och följer slaviskt den hand som ger dem brödfödan utan att bry sig om konsekvenserna av JoF:s och LPPS mer eller mindre maniska oförstånd. I det konceptet ingår total avsaknad av demokratisk dialog, diplomati, förutsebarhet, respektlöshet, åsidosättande av formell arbetsgång.I övrigt vilar det något ryskt över deras handlande. Hur man företräder sitt parti och partiets väljare får nu stå åt sidan. 

Enligt vad de uppgett själva så kan en enda person på Skogssamernas/Vuovdegas årsmöten skramla ihop hur många fullmakter som helst för att driva igenom sin egen agenda. Det liknar mera ett förhållande om vänskapskorruption eller en familjeförening än ett demokratiskt inflytande för ett Sametingsparti. I jämförelse kan sägas att inom partiet Samerna regleras röstningsförfarandet av att ett ombud endast har rätt att uppbära en fullmakt. Det för att säkerställa ett verkligt demokratiskt inflytande med närvaroplikt på partiets årsmöten.

Till och med i rennäringslagen (RNL §59. 4) så regleras röstningsförfarandet genom att en person eller genom ett ombud inte kan rösta för mer än en femtedel av de företrädda rösterna på årsstämmorna. Men det tycks inte bekymra partiledningen i Vuovdega som uppger att de är ett demokratiskt styrt parti. Och det är just partiledningen vilka sitter i en ekonomisk beroendeställning i nuvarande politiska ledning som gör allt för att klamra sig fast vid JoF:s och LPSS:s totalitära stil. Men det sker på bekostnad av partiets goda renomé och trovärdighet. Vad partiet gick till val på (bevarandet av den skogssamiska renskötseln och kulturen) tycks nu vara glömt. De vet mycket väl att utan ett fungerande kansli som levererar goda underlag för beslut så slår det hårt på bla rennäringsfrågorna, styrelsearbetet, övriga nämnders verksamhet -och därmed undermineras Sametingets trovärdighet och legitima ställning, såväl internt som i det omgivande samhället. 

Sametingets politiska ledning behöver bytas ut för att återskapa stabilitet,trovärdighet och ett fungerande Sameting. Det ankommer på Vuovdega att inse att de medverkar till en galen utveckling och som inte för något gott med sig för partiet som helhet -och dessutom motverkar Sametingets förmåga att utvecklas. Bara partiet själva kan ta det steget och med den utveckling som nu blivit under JoF:s auktoritära ledning borde det inte vara något att fundera på. Risken är annars att vi får uppleva en väljarflykt från Vuovdega till partiet Samerna eller för den delen även till andra partier, såsom skedde under mandatperioden2009 – 2013. Vilket vi i och för sig välkomnar. Men vi vill gärna också se ett stabilt Vuovdega till att vara ett ärligt och trovärdigt samarbetsparti -och som inte svajar i sina grundläggande värderingar vilket nu sker.

Som sagt, vilket eftermäle man väljer att lämna efter sig och vilken framtid man vill möta är nu upp till partiet självt att avgöra!

Partiet Samerna

Nationaldagen 6 februari!

Långt innan de nordiska nationalstaterna var bildade och långt innan den första nybyggaren fällde det första trädet i Norrlands skogar fanns där redan ett folk, samerna.

Samernas naturliga bosättningsområde kallas för Sàpmi och är beläget i norra Skandinavien som är de nordliga delarna av Sverige, Norge, Finland samt innefattar Kolahalvön på rysk sida. I detta geografiska område har samerna oberoende av gränser mellan staterna en gemensam nationaldag, flagga och nationalsång.

Historik

Den samiska kulturkampen organiserades med ett första landsmöte i Trodheim den 6 februari 1917. Mötet samlade många samer från Nord till Syd. Den stora frågan var hur den samiska kulturen skulle överleva och samerna bestå som ett folk. En kampfolder utgavs ”På Lif och död”. En av de mer framträdande personerna i organiserandet av mötet var Elsa Laula Renberg.

Sveriges riksdag uttalade 1977 att samerna var Sveriges urfolk.

På samekonferensen 1986 antogs den samiska flaggan.

1992 fattade Samerådet beslutet att den samiska nationaldagen skulle firas 6 februari. Det efter att det första landsmötet hölls den 6 februari. Den samiska nationalsången antogs samtidigt. Den röda och blå cirkeln i mitten på flaggan symboliserar solen och månen. I samisk mytologi betecknar sig samerna som solens döttrar och söner. Samerna vars ursprung är ett naturfolk står nära jordens fyra element, vilket kan tolkas in i de fyra färgerna i flaggan som består av färgerna röd, blå, grön och gul.

1993 inrättades Sametinget. Med den historia som lett fram till dagens situation är nationaldagen, flaggan och nationalsången en viktig kulturell markör för sammanhållning och gemenskap för alla samer i de fyra länderna.

Grattis Sápmi.Å R S K R Ö N I K A 2021
Partiet Samerna

Så var det dags att göra en återblick av det år som gått. Det blev ett både intressant och i många avseenden ett överraskande år.
Året startade med en upptakt inför det förstående Sametingsvalet den 16 maj.
Det blev en valrörelse som i mångt och mycket präglades av den pågående coronapandemin. Valarbetet med fysiska möten fick ställas om till de digitala träffarna via datorerna. Om än saknaden fanns av att resa runt och träffa folk så visade det sig ändå att det gick hyfsat bra att genomföra en valrörelse med teknikens hjälp.
Partiets två huvudfrågor var den förestående utredningen av rennäringslagen och att Sverige inrättar en urfolkslag med konstitutionellt stöd av att samerna är ett erkänt folk tillika Sveriges urfolk och därmed omfattas av folkrätten.

När valresultatet kom den 28 maj visade det sig att partiet ökat från ett till två mandat.
Partiet var det enda parti som ökade mandatmässigt av de samverkanspartier som utgjorde det sittande styrelseblocket, dvs Samelandspartiet, Guovssonásti och Skogsamerna.
Tillsammans utgjorde den sittande styrelsekonstellationen efter valet av en majoritet i Sametinget på 16 mandat av 31.
Därmed fanns det förutsättningar att fortsätta ett samarbete byggd på kontinuitet att leda Sametinget ytterligare en mandatperiod.
I början av juni deklarerade den sittande styrelsekonstellationen ett fortsatt samarbete. Den utfästelsen följdes sedan upp i steg två med att fysiskt möte med partiföreträdarna under augusti i Arvidsjaur. På det mötet drogs riktlinjerna upp om det fortsatta samarbetet.
Partiet Samerna och Skogsamerna hade tidigare även deklarerat och ingått ett valtekniskt samarbete som tillsammans utgjorde fem mandat.
Det tredje steget i ett genomförande skulle ske i samband med Sametingets konstituering i Lycksele i slutet av augusti där även en regeringsförklaring skulle läggas fram.

Väl kommen till Lycksele visade det sig hända en rad obegripliga saker. I stället för att fullfölja den överenskomna planeringen gick partierna Guovssonásti och Samelandspartiet bakom ryggen på både partiet Samerna och Skogsamerna och gjorde upp en överenskommelse med Jakt och fiskesamerna ( JoF ) och Landspartiet svenska samer (LPSS ) som innebar att Samerna inte skulle ges något som helst parlamentariskt inflytande.
Därmed sprängdes förutsättningarna till fortsatt samverkan och ett maktskifte var ett faktum.
Skogssamerna å sin sida hoppade i ren panik av den valtekniska samverkan med partiet och anslöt sig till JoF och LPSS som nu utgör Sametingets politiska ledning de kommande fyra åren.
Partiet hamnade i opposition. Skälet till den totala utfrysningen av partiet Samerna angavs vara att partiet krävt för mycket positioner vilket ganska snart visade sig bygga på osanning.

På det nationella planet händer mycket som kan få negativ betydelse för samernas möjligheter att bibehålla kultur, renskötsel och kulturbaserat näringsliv. Den gröna omställningen, skogsnäringens skövlingar på de samiska markerna, rovdjurspolitiken, klimatfrågan, allehanda exploateringar för att nämna några. Det är frågor som både direkt och indirekt påverkar samiskt liv och leverne. Då pratar vi inte om positiva effekter på de samiska kultur och renbetesmarkerna.
Till de mer positiva frågorna är förhoppningsvis kyrkans ursäkt till samerna och vad det officiellt kan leda till., Inrättande av en sanningskommission. Ett införande av en konsultationsordning, Girjasdomens effekter på samisk rättsstatus vad avser förvaltning av jakten och fisket men även utformningen av en ny rennäringslag. Och så har vi Saarivuomadomens väglednde dom utfärdat av Norges Höyesterett vad gäller renskötsel på norsk sida, inkluderat de egendomsrättsliga förhållandena.
De utredningar som initierats i samband med översynen av ny rennäringslag kan i förlängningen också innebära att samerna som folk nu kan omfattas av en folkrättslig lag som eget folk (urfolkslag) skild från en näringslag som ändå rennäringslagen ger uttryck för.
Partiet är representerad med en sakkunnig ledamot i den kommande översynen av rennäringslagen.
Sammanfattningsvis lämnar vi det gamla året med en rad uppstartade frågor som både väcker oro men även frågor som ger hopp om framtiden.

Anders Kråik, partiordförande

Partiet samerna i opposition

Partiet Samerna är efter Sametingets konstituering i Lycksele i opposition.
Vi kommer därför att under mandatperioden arbeta i Sametinget med de förutsättningar som väljarna mandatmässigt gav oss.

Den valtekniska alliansen med Vuovdega ( skogssamerna ) är bruten eftersom Vuovdega utan samråd, eller vetskap från vår sida valde att ingå i en politisk ledning med Jakt och fiskesamerna och LPSS.
Skogssamerna fick i belöning bla två styrelseplatser.
De forna styrelsepartierna i Sametinget med Vuovdega, Samelandspartiet och Guovssonasti som tillsammans med oss hade 16 mandat och i början var eniga om att fortsätta samarbetet bröt efter märkliga utspel överenskommelsen.
Det ledde till att det forna blocket splittrades.

Partiet Samerna har hela vägen hållit sig till det som i början överenskommits med övriga och inte inlett några förhandlingar med andra partier.
Partiet har anklagats för att ha riktat orealistiska krav på positioner och på så sätt orsakat att Samelandspartiet och Guovssonasti svikit överenskommelsen.
Detta påstående vill partiet tillbakavisa med skärpa.
Förklaringen är snarare att de nämnda partierna inte utgått från fakta utan hängett sig till egna uppdiktade konspirationsteorier vilket visat sig vara ett farligt perspektiv att utgå från.

Trots det uppkomna läget ser partiet med tillförsikt framemot att bedriva ett gott oppositionsarbete och komma stärkt tillbaka till nästa val.

/ Partiet Samerna

Oddasat

Samisk Kulturdag

Söndag den 8:e Augusti anordnar Gellivare Sockens Hembygdsförening i samarbete med Gällivare kommun, Gällivare Skogssameby och Amnesty Sápmi en Samisk Kulturdag i Gällivare

Återinvigning av Samevistet med Nils Nilsson Skums ateljekåta, presentation av böcker, uppträdande av samiska artister.
Träffa Hans Balstedt och se hans Svenska Lapphundar.

Strandcaféet har öppet från 11.00, Samevistet fråm kl 12.00

Mer information på Amnesty Sapmi’s facebook 

Program

 

Pressmeddelande:

TV4:s Kalla Fakta har gjort en granskning av det som kallas renstöld, men som i själva verket är djurplågeri som används som ett verktyg för hat mot samer. Partiet Samerna vill se en högre prioritering när det gäller att lösa dessa brott och en ändring av brottsrubriceringen.

Hundratals anmälningar av dödade renar – ibland skjutna, ibland påkörda med vilja – når ingen lösning. Inga misstänkta gärningspersoner förhörs, inga vittnen kallas, inga uppgifter följs upp. I samband med brotten förekommer ofta uttalade hot mot renägarna – även reella dödshot. Detta gör att gärningarna borde kunna rubriceras som hatbrott och inte, som idag, som skadegörelse eller stöld av egendom. Det sker dock ingen kategorisering och registrering av dess gärningar som hatbrott. Dödandet av renar betraktas inte heller som jaktbrott, något som medför högre straff än stöld.

Partiet Samerna anser att särskilda resurser måste avsättas för att arbeta med de här brotten, för att säkerställa att brottsplatsundersökning görs, att vittnen kallas och att förhör med misstänkta hålls. För att garantera en objektiv utredning bör neutrala utredare, utan kopplingar till den aktuella orten, tillsättas.

Nuvarande utredningsresurser och straffsanktioner är inte effektiva och har ingen avskräckande effekt. Rättssamhället måste med kraft visa att man menar allvar med att få bukt med problemet. En ny lagstiftning med en egen brottsrubricering skulle ge en högre utredningsprioritet.

 

Kontakt: Anders Kråik, Partiledare för Partiet Samerna, anders.kraik@sametinget.se

I Svt:s finrum ”15 minuter i Sápmi” är inte alla Sametingspartier välkommen!

Partiet Samerna är det enda partiet i sametinget som inte fick vara med i SVT:s storsatsning ” inför Sametingsvalet ”15 minuter i Sápmi”. Programmet har särskild fokus på sametingsvalet och har sänts varje lördag med start från den 24 april.

Efter att partiet ställt frågan om varför partiet inte getts lika möjlighet att delta som övriga partier blev partiet kontaktad under fredagen och erbjöds en replik i den sista sändningen som sänds nu på lördag den 15 maj. Sametingsvalet avgörs på söndag den 16 maj.

Partiet Samerna bildades 1993 och är ett styrelseparti i Sametinget. Den här mandatperioden har partiet haft det övergripande ansvaret för kultur och hälsofrågor. Partiet leder även valnämndens arbete inför det stundande sametingsvalet.

I Svt:s uppdrag ligger att förhålla sig objektivt och opartiskt. Inför ett stundande Sametingsval bör Svt vara extra måna om att behandla alla lika. Då detta inte sker uppstår frågan om samisk media blivit politiserad och nu favoriserar olika partier i sitt medieutbud inför valet.

Tv program har ett stort medialt genomslag och mot bakgrund av att medieutrymmet för partierna är begränsat så är det oerhört viktigt att detta kan ske på lika villkor. Speciellt när särskilda mediesatsningar görs inför ett val.

Det här valet känns inte på något sätt rättvist. Att planera program genom att utesluta vissa partier får så klart menlig påverkan på valets utgång. Det är inga överord att säga att det här valet är styrt av media med osjysta metoder. Och som definitivt inte hedrar begreppen opartiskhet och objektivitet.

Styrelsen partiet Samerna

Kommentera/Läs mer på Facebook

Samefondens vara – eller inte vara?

I sitt partiprogram uppger Guovssonásti att de ska arbeta för ett rättssäkert samiskt samhälle. Det är självklart en mycket bra inställning. Om man nu utgår från att formen ska vara rättssäkerhet så ställer det ju även krav på att innehållet i politiken ska gå i linje med vad man vill uppnå.

Utifrån ett mera vidgat perspektiv på vad rättssäkerhet i praktiken innebär för ex renskötseln, uppstår frågan hur detta rimmar med partiets planer på att avveckla samefonden i dess nuvarande konstruktion och överföra samefonden till Sametinget och samebyarna.

Guovssonásti uppger att de vill att fondens ersättningar ska återföras till de skadelidande, alltså samebyarna. Det låter ju storslaget och bra. Men hur detta ska fungera i realiteten och vilka konsekvenser det kan medföra blir då högst relevanta frågeställningar.

Det är samefonden som bidragit till att rättssäkerhet kan råda!

Frågan om samefondens syfte och konstruktion är en stor fråga som förtjänar att hanteras med respekt. I de möten regeringen höll hösten 2020 med anledning av den förestående utredningen av rennäringslagen medföljde förslag till utkast på en ram på vad som skulle utredas. I framställan framgick följande. ”Mot bakgrund av bland annat Girjasdomen samt ytterligare frågor som en utredning kommer att behandla bör samefonden konstruktion samt fördelning av avgifter och ersättningar enligt rennäringslagen i den samma ses över”. Självklart måste även konsekvenser utredas vilket i utredningssammanhang är en självklarhet. Men har Guovssonàsti gjort det? Knappast troligt.

Att renskötseln hela tiden fått försvara sin rätt i domstolar har snarare blivit en normalitet än ett undantag. Och utan fondens ekonomiska muskler hade sannolikt framstegen i de samiska rättsfrågorna varit rätt så begränsad för att inte säga obefintlig.

De senaste stora rättsprocesserna fonden varit ekonomiskt involverad i är Härjedalsmålet, Rätansmålet, Nordmalingmålet och nu senast Girjasmålet. De tre senaste målen har återställt rättigheterna till renskötselns favör men också medfört att ovärderliga rättsliga vägledningar tillkommit. Utan fondens samlade resurser hade det naturligtvis varit ett stort problem om ens möjligt att genomföra dessa processer.

Med facit i hand är det samefonden som genom sina ekonomiska muskler stått för att rättssäkerhet ska kunna råda. Att renskötseln har kunnat få sin sak prövad på ett opartiskt och objektivt sätt i en domstol är grunden för rättssäkerhet. Begränsas den möjligheten eller rent av tas bort genom att man inte har råd så förstår var och en att det är mycket svårt för enskilda samebyar att föra en process i stora viktiga rättspolitiska frågor.

Samefonden bygger på en solidarisk tanke.

Fonden bygger på en solidarisk tanke som har till uppgift att främja både enskilda och kollektiva renskötselangelägenheter men bidrar även till att finansiera samisk kultur.

Här måste man noga tänka både en och två gånger och inte bara skriva några rader i ett partiprogram utifrån vilket perspektiv man ska se en eventuell omorganisering. Det gemensamma intresset och nyttan med fonden bör vägas in före det enskilda intresset. Åtminstone bör man inte hantera frågan så slarvigt så att den enda institution som på riktigt möjliggjort att rättssäkerhet generellt kan råda riskerar att gå förlorad.

I samebyarnas renbetesområden finns fortsatt stora utmaningar att hantera som kan medföra nya rättsliga prövningar. Det senaste exemplet är Naturvårdsverkets beslut att tillåta vargetablering inom samebyarnas renbetesområden vilket påtagligt utgör en stor hotbild mot renskötseln. Vart landar frågan om jakt och fiskeförvaltningen, skövlingar av betesmark, överexploateringar, rovdjursfrågan, klimatanpassningar osv. Det är sannolikt enbart genom en ekonomisk och samordnad kraftsamling som renskötseln kan försvara sina existentiella rättigheter när dessa kränks eller ifrågasätts.

Anders Kråik
Ordf, partiet Samerna