Samebyn

Samebyn 

 

 

Samerna har enligt 1 ärde stycket regeringsformen ett grundlagskydd i egenskap av etnisk minoritet. Den svenska Riksdagen har uttalat att samerna i Sverige är en etnisk minoritet som i egenskap av ursprunglig befolkning i sitt eget land intar en särskild ställning. Sett ur ett internationellt perspektiv är dock samerna att betrakta som ett urfolk i fyra länder, snarare än en etnisk minoritet. Samebyn organiserar rennäringen och är stommen i det samiska lokalsamhället. En ny organisering och lagstiftning av samebyn är på gång för att bland annat möjliggöra en breddad verksamhet.

 

Partiet SAMERNA kommer att oreserverat arbeta för att reformerna ska komma hela det samiska folket tillgodo och att ingen ställs utanför en ny lagstiftning.

 

Några viktiga stommar som utgör grunden för organiserandet av en ny sameby med större lagstiftade befogenhet är:

 

  • Att IL0 – konventionen 169 om urfolks rättigheter undertecknas av Sveriges regering.
  • Att Fn:s urfolksdeklaration praktiskt efterlevs
  • Att Nordisk samekonvention färdigställs
  •  Att sametinget utvecklas och förbereds för större administrativa uppgifter och får ett större ekonomiskt förvaltningsansvar.
  • Att det ges ett större ansvar till ett samiskt självbestämmande som blir knutet till sametinget.

 

Samerådets Kirunadeklaration ger stöd till det samiska folkets krav på ett tryggande av rättigheter och partiet SAMERNA ansluter sig till deklarationen som innehåller b.la. följande.

 

1. Staterna är förpliktade att erkänna och respektera det samiska folkets rätt att äga, besitta, förvalta och bruka land-sjö-vatten och naturresurser i egna områden.

 

2. Land-sjö-vatten och naturresurser är avgörande för samernas kultur och traditionella näringar. Nationalstaterna är därför förpliktigade att etablera ett effektivt rättsligt skydd för samiska traditionella områden och näringar.

 

Lämna ett svar