Partiledaren har ordet

Samisk angelägenhet Samisk förvaltning
Hej mitt namn är Simon Wetterlund, jag är den nya partiledaren för Samerna. Politik handlar inte bara om slagord, här är en text som beskriver resonemanget bakom några av de aktuella frågor som finns i samisk politik. Dessutom har jag fått önskemål om att bli tydligare i debatten vem jag är och vilka visioner som vi i Partiet Samerna har.

Min största vision är att fler samer ska komma ut i politiken och på så sätt påverka vår egen vardag. Valspråket som jag lever efter är att om det är en samisk angelägenhet ska det vara samisk förvaltning.

Som partiledare tycker jag att det viktigaste med ledarskap är att lyfta människorna runt omkring mig. Jag skrev mitt examensarbete på min kandidatexamen om det pedagogiska landskapet runt samepolitisk lärande. I den kom jag fram till att lärandet inom den samiska politiken sker på individuell nivå. Politiska partierna i sametinget har inga stödfunktioner för att bedriva politik, utan politiken skapas på en individuell nivå. Att individer dikterar politiken vill jag komma ifrån. Vi behöver ha tillit till varandra trots våra olika åsikter för att utveckla det samiska politiska systemet.

Den samiska demokratin är ur ett demokratiskt perspektiv ännu i sin linda. När systemet skapar något behöver vi ha tålamod. Ett exempel är när svenska myndigheter i form av ekonomistyrningsverket/ESV anmärker på att Sametinget betalar ut mellanskillnad i arvodet till Samefonden och sameskolstyrelsens ledamöter. Skälet för att detta skett är för att arvodena ska likställas med Sametingets egna beslutade arvoden.  Styrelsen handlar i panik och beslutar att omgående upphöra med utbetalning av mellan skillnaden trots en långvarig praxis från Sametinget att göra så.  Det visar enligt min mening varken på tålamod eller respekt för de beslut Sametinget tidigare tagit. Och i slutändan underkänner man sin egen demokratiska rätt att fatta beslut om sina egna arvoden. Det hade varit lätt att förklara för ESV att både samefonden och sameskolstyrelsens ledamöter är en del av Sametingets egen förvaltning genom att Sametinget utser eller föreslår för regeringen vilka personer som är utsedda av Sametinget att vara ledamöter. Med detta följer ansvaret att Sametinget avkräver verksamhetsrapporter från både Samefonden och Sameskolstyrelsen.  Det blir självklart både ett demokrati- och ett tillitsproblem när sametingets styrelse ändrar på plenums beslut på grund av att en svensk myndighet kommer med en anmärkning och utan att föra en dialog med de berörda.

Utan dialog, kommunikation eller vetskap bankade styrelsen igenom beslutet mot sina egna nämnder vilket visar på en uppseendeväckande nonchalans som inte hör till god ton.

Eftersom inget av de tillsatta nämndsordförande finns representerade i styrelsen hade en dialog varit önskvärd. Sametingets styrelse visar på en storsvensk härskarmentalitet där de själva anser att styrelsen står i högre rang och att de enbart är skyldiga att kommunicera besluten utan dialog eller samråd till sina underlydande. Ett rimligt minimikrav borde åtminstone vara att styrelsen för en dialog med berörda innan man fattar ett beslut.

Angående den nordisk samekonvention sade förhandlarna att de inte kunde komma längre i konventionsarbetet. Arbetet med konventionen är inte heller klart inom partiet Samerna, men vi är på god väg med vår djupare analys. Det som kan sägas nu är att konventionen långt ifrån är fulländad. Det goda är att konventionen behandlar samerna som ett enhetligt folk, de begränsade rättigheterna för språket, gemensamma läromedel mm gäller alla samer. En sådan konvention finns inte idag. Men det finns allvarliga brister också. Så pass allvarliga att en dialog snarast bör komma till stånd mellan de Nordiska Sametingen i hur man enhetligt ställer sig. Vi tror det är en klok väg att gå eftersom konventionen berör de tre nordiska ländernas samer.  Faktum är att ni väljare har makten, om ni tycker att konventionen är dåligt förhandlad, så ser vi till att byta ut förhandlaren till nästa gång.

Till dess önskar jag er all lycka och välmående.

Simon Wetterlund
Partiledare Samerna

Lämna ett svar