Nytt förtroende för Anders Kråik – INTERVJU

Partiet Samerna:s kongress valde Anders Kråik till ordförande och att leda partiet i valet 2021.  Samernas valutskott undrar hur det känns att komma tillbaka som nygammal ordförande.

 Hur känns det att bli återvald som ordförande?
– Det känns inspirerande och jag är verkligen glad att jag fått förnyat förtroende. Sen tidigare vet jag att det är förenat med mycket jobb, helg som vardag. Men det tycker jag är roligt eftersom jag är så engagerad i samiska frågor. Och så har jag också god stöttning från partiet.

Du avgick för snart sex år sedan. Sedan dess har partiet haft några ordföranden efter dig. Vad tänkte du när du blev föreslagen igen?
– Efter en tids funderande så tackade jag ja. För mig var tankarna mest fokuserade på om jag har tid att leda partiet med allt det arbete det innebär. Partiarbete bygger i mångt och mycket på ideellt arbete och så måste man lägga ner en hel del tid och engagemang.  Tidigare hade partiet valt två ordföranden som delade på arbetet. Men de var också väldigt aktiva i sina privata arbeten så tiden räckte inte till för dem att leda partiet vilket jag har full förståelse för. Men de är kvar och stöttar partiet.

Partiet har som mest fått fem mandat i Sametinget. Hur tror du det går i det här valet?
– Jag hoppas det går bra. Vi ska göra så gott vi kan för det är många viktiga frågor vi står inför.
Budskapet från partiet är: Alla samer ska omfattas av en godtagbar rättighetssituation av att kunna jaga och fiska, bygga och bo i de kulturella hemvisterna där man har sitt ursprung. Hur detta sedan ska regleras blir en senare fråga. Givetvis måste hänsyn tas till både det befintliga och annan resursanvändning som utgår från det lokala förutsättningarna. Samiska områden är renbetesområden samtidigt som de är samiska kulturlandskap där vi samer gemensamt levat och verkat sen urminnes tider. Det måste gå att förena olika intressen inom vårt folk om viljan finns.

Du är själv från en sameby. Skapar det problem? 
– Jag är ju mån om att renskötseln ska fortleva, men jag är också mån om att det samiska folkets rättighetssituation ska tryggas. Rätten att utöva sina kulturella sedvänjor och traditioner. Det ligger en symbios i det förhållandet om vi i framtiden ska bevara våra marker och utveckla vår kultur och inte bli överkörda av storsamhällets intressen.  

Regeringen ska göra en översyn av rennäringslagstiftningen. Vad tänker du om det?
Helt avgörande blir vilka direktiv som läggs till grund för utredningen. Lagen bör generellt anpassas till den tid vi är i nu men också vara tillämplig för lång tid framöver. Exempelvis behövs ett förstärkt skydd för markintrång inom samebyarna om det ska finnas några betesmarker kvar att bedriva renskötsel på. Vad beträffar förvaltningen av jakten och fisket finns det nu en vägledande dom att utgå från. Partiets uppfattning är att jakt och fiskeförvaltning till alla delar ska ligga under en samisk förvaltning inom samtliga samebyar.

Utkast till ram för utredning till sakråd

I Regeringskansliet pågår förberedelserna inför tillsättandet av en utredning för att se över rennäringslagstiftningen. De verkningar som Högsta domstolens dom i målet mellan Girjas sameby och staten får på lagstiftningen bör presenteras i ett delbetänkande. Nedan preciseras ett antal områden som bör utredas och som utgör diskussionsunderlag till mötena.
Sametinget har uttalat att den vill se en parlamentarisk kommitté med representanter för alla riksdagspartier och med genomgående bred samisk representation. Regeringen är öppen för olika former för utredningen och vill till detta möte ha era synpunkter på formen för en utredning. Därutöver är deltagare välkomna att göra inspel kring vilka behov av förändringar ni ser utifrån era egna intresse/ansvarsområden.

Upplåtelser av rättigheter till land och vatten
Med anledning av domen i målet mellan Girjas sameby och staten har rättsläget förändrats kring rätten till småviltjakt och fiske och upplåtelse av dessa rättigheter. En utredning bör därför se över
– hur lagstiftningen bör reglera de nordliga samebyarnas rätt till jakt och fiske på statens mark ovanför odl1ngsgränsen.
– hur övriga samebyars eventuella rätt till jakt och fiske på statens mark ovanför odl1ngsgränsen och på renbetesfjällen ska kunna fastställas och regleras.

Hänsyn vid markanvändning
Hänsynen till rennäringens intressen har sedan lång tid tillbaka varit ett starkt skäl att vara särskilt återhållsam när det gäller att upplåta, avyttra eller i övrigt exploatera markerna ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen.
Renskötseln ska också i sin tur visa hänsyn till andra intressen i samband med renskötselns utövande.
Det bör bl.a. utredas om rennäringslagens nuvarande reglering bör bestå.
Särskild hänsyn bör tas till rättsutvecklingen och att renskötselrätten anses vara en rättighet av civilrättslig karaktär och omfattas av grundlagsskydd. Det bör även utredas om annan lagstiftning som föreskriver hänsynstagande till renskötseln bör ändras.

Andra samer än renskötande
Andra samers än renskötande samers rättigheter till jakt, fiske och mark och hur sådana rättigheter kan göras tillgängliga bör utredas. Frågan bör ses över med anledning av bl.a. Girjasdomen och det faktum att renskötselrätten tillkommer det samiska folket.

Annan lagstiftning
En utredning bör överväga behovet av förändringar i annan lagstiftning som berörs av rennäringslagstiftningen.

Rennäringslagens bestämmelser om samebyar
Det bör utredas hur samebyarna, deras organisation och verksamhet ska kunna anpassas till rättsutvecklingen och samhällsutvecklingen. Här avses t.ex. förbudet mot sameby att upplåta rättighet som ingår i renskötselrätten, att driva annan ekonomisk verksamhet än renskötsel och fördelning av rösträtt.

Avgifter och ersättningar kopplat till Samefonden
Mot bakgrund av bl.a. Girjasdomen samt ytterligare frågor som en utredning kommer behandla bör Samefondens konstruktion samt fördelning av avgifter och ersättningar enligt rennäringslagen i densamma ses över.

[collapse]
Men hur ska de samer som inte är medlemmar i en sameby omfattas framgent av tillgång på småviltjakt och fiske?
Inom ramen för regeringens översyn ska också frågan utredas av hur jakt, fiske och mark för samer som inte tillhör de renskötande samerna ska göras tillgänglig. Det är en fråga partiet jobbat med och även lagt konkreta förslag på. Partiet har även på de sak rådsmöten som hållits fått gehör för att jakt -och fiskeförvaltning bör utgå från tre grunder, -näring, husbehov och rekreation. Med den utgångspunkten så skulle alla samer som kan härleda sitt ursprung till ett visst område (sameby) kunna omfattas av en rättighetssituation. Men det är också viktigt utifrån acceptans och legitimitet mot det omgivande samhället att en förvaltning vilar på ett folks hävdvunna rätt som inte kan ifrågasättas. I det här fallet urminnes hävd    

Nämn fem saker du tror på?
– Demokrati, solidaritet, samarbete, rättvisa och objektivitet!

Vad är ditt största intresse?
– Förutom politik som jag tycker är kul så är mitt största intresse att känna friheten av att vara ute i skog och fjäll med jakt, fiske och renskötsel.

Vad tycker du bäst om?
– Livet.

Vad hatar du mest?
– Oj, det var en stark fråga. Om jag måste svara med ett ord så är det förtryck. Förtryck är ondskans redskap. Det förstör människor, människors möjligheter och inskränker friheten.

 Till sist: Anders Kråik, vad lovar du att göra om du blir invald i Sametinget?
– Jag skulle ödmjukt tjäna de samiska väljarna efter bästa förmåga. Lyssna på människors olika behov och jobba hårt för att den statliga diskrimineringen mot samer upphör.

 

Lämna ett svar